Producenci
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego GWXTAC obowiązujący od 01.03 2020 roku

Informacje ogólne

Sklep GWXTAC jest własnością firmy Tactical Task Group Zbigniew Idzik Dane:

 • Udorpie 71B, 77-100 Udorpie
 • Tel.: +48 693 125 409
 • NIP: 8421721853
 • e-mail: info@gwxtac.com

Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i określa zasady funkcjonowania Sklepu, w tym zasady sprzedaży Produktów. Warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów lub Umowy jest zapoznanie się przez Klienta z treścią Regulaminu. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu. GWXTAC posiada wszelkie prawa niezbędne do prezentowania Produktów w ramach prowadzonego Sklepu. Produkty dostarczane są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin, określający sposób zawierania i wykonywania Umów i Umów Sprzedaży , który stanowi ich integralną część;
 2. GWXTAC – Zbigniew Idzik, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Tactical Task Group Zbigniew Idzik;
 3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także jednostka organizacyjna i osoba prawna mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która poprzez dokonanie prawidłowej Rejestracji w Sklepie zawarła z firmą GWXTAC Umowę, w wyniku której utworzone zostało przypisane do niej Konto i możliwe jest zawieranie Umów Sprzedaży;
 4. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta dobrowolnie przez Klienta z GWXTAC z chwilą potwierdzenia Rejestracji, prowadząca do stworzenia Konta;
 5. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży wskazanych w Sklepie Produktów zawierana pomiędzy GWXTAC a Klientem na zasadach określonych w Regulaminie;
 6. Konto – zbiór zasobów i uprawnień danego Klienta w Sklepie prowadzony przez GWXTAC, w którym gromadzone są dane osobowe Klienta, umożliwiające szybszą identyfikację Klienta w Sklepie;
 7. Produkty – przedmioty prezentowane w Sklepie i będące przedmiotem Umów Sprzedaży;
 8. Sklep – prowadzony przez GWXTAC internetowy serwis transakcyjny, w ramach którego możliwe jest zawieranie Umów Sprzedaży między GWXTAC a Klientami, których przedmiotem są Produkty;
 9. Rejestracja – procedura prowadząca do utworzenia Konta umożliwiającego późniejszą identyfikację Klienta podczas korzystania ze Sklepu na podstawie loginu i hasła podanego przez Klienta;
 10. Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 11. Konsument – konsument w rozumieniu aktualnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny.

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez GWXTAC obejmuje w szczególności dostęp do platformy transakcyjnej, w ramach której możliwe jest zawarcie Umowy Sprzedaży Produktów.
 2. GWXTAC prowadzi Konta Klientów i udostępnia przestrzeń serwerową w celu umieszczania w niej przez Klientów danych służących do ich identyfikacji i do zawierania Umów i Umów Sprzedaży.
 3. Klient w celu korzystania ze Sklepu musi dysponować urządzeniem spełniającym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się GWXTAC. Urządzenie to musi więc w szczególności pozwalać na dostęp do sieci Internet oraz posiadać program służący do przeglądania jej zasobów, obsługujący technologię Plików "cookies", oraz konto poczty e-mail.
 4. W zależności od ustawień przeglądarki internetowej Klienta, GWXTAC może wprowadzić do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient, Pliki "cookies". Pliki "cookies" umożliwiają późniejszą identyfikację Klienta i są wykorzystywane przez GWXTAC w celu ułatwienia korzystania ze Sklepu, jak również w celu monitorowania ruchu Klientów w Sklepie. Klient może w każdym momencie włączyć lub wyłączyć możliwość korzystania przez GWXTAC z plików "cookies" poprzez wprowadzenie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej.
 5. Klient, korzystający z usług świadczonych przez GWXTAC, jest objęty zakazem dostarczania GWXTAC  treści o charakterze bezprawnym.

Korzystanie ze Sklepu

 1. Możliwość nabycia Produktów posiadają zarejestrowani Klienci, tj. podmioty posiadające Konto w Sklepie. Utworzenie i korzystanie z Konta w Sklepie jest dobrowolne i bezpłatne.
 2. W celu rozpoczęcia procesu Rejestracji Klient podaje następujące dane: login, hasło, adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu oraz w przypadku Klientów, którzy prowadzą działalność gospodarczą - firmę lub nazwę oraz NIP. Dane adresowe podawane są podczas składania pierwszego zamówienia, lub w preferencjach konta użytkownika.
 3. Następnie Klient akceptuje Regulamin, zaznaczając pole: "Akceptuję regulamin".
 4. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń o następującej treści:
 5. zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia,
 6. dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Sklepu,
 7. dane osobowe przedstawione w ramach procesu Rejestracji podane zostały dobrowolnie, są prawdziwe i zgodne z prawem.
 8. Po dokonaniu powyższych czynności, Klient otrzymuje wiadomość e-mail na wskazany adres z prośbą potwierdzenia Rejestracji poprzez kliknięcie na link aktywacyjny. Potwierdzenie Rejestracji powoduje aktywację Konta Klienta. Z tą chwilą dochodzi do zawarcia Umowy między Klientem a TacticalTools na czas nieoznaczony, której przedmiotem jest dostęp do usług świadczonych przez TacticalTools i prowadzenie Konta Klienta.
 9. TacticalTools tworzy dla Klienta Konto przypisane do wskazanego w procesie Rejestracji loginu i hasła. Klient uzyskuje dostęp do Konta po wpisaniu przypisanego mu loginu i hasła w odpowiednich polach na stronie internetowej ("zaloguj się").
 10. Klient może zmienić dane wskazane w punkcie IV.1.2. powyżej, podane w procesie Rejestracji. W tym celu po zalogowaniu powinien wybrać opcję "twój profil", gdzie w zakładce "edytuj dane" możliwa jest ich modyfikacja. Klient posiada również dostęp do historii złożonych zamówień.
 11. Klient może rozwiązać Umowę zawartą z TacticalTools dotyczącą określonego Konta, bez wskazania przyczyny, z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia, poprzez wysłanie wiadomości e-mail z tematem: "Rezygnacja z prowadzenia Konta" na adres: kontakt@tacticaltools.pl. Po upływie okresu wypowiedzenia, TacticalTools usunie Konto Klienta. Żądanie przez Klienta usunięcia jego danych osobowych, o których mowa w punkcie IV.1.2. powyżej, jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy za wypowiedzeniem, zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu.
 12. Z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w związku z naruszeniem przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Umowa może zostać rozwiązana przez TacticalTools.pl z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia.

Zawarcie Umowy Sprzedaży

Zamówienia na Produkty mogą być składane w Sklepie oraz telefonicznie pod numerem: +48 693 125 409. Zamówienia mogą być składane w Sklepie całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia składane telefonicznie odbierane są w godzinach nieregularnych. Umowy Sprzedaży w Sklepie zawierane są w poniższy sposób:

 • Klient dokonuje wyboru konkretnego Produktu i dodaje Produkt do Koszyka. Po dodaniu Produktu do Koszyka, Klient może kontynuować zakupy, zaktualizować Koszyk lub przejść dalej celem zawarcia Umowy Sprzedaży;
 • Klient dokonuje Rejestracji lub - jeśli posiada już Konto - loguje się, zatwierdza zawartość Koszyka i w celu zawarcia Umowy Sprzedaży klika w polu: "finalizacja zamówienia";
 • następnie Klient wybiera formę płatności oraz dostawy poprzez wskazanie jednej z dostępnych opcji;
 • po zrealizowaniu powyższych kroków, Klient potwierdza złożone zamówienie poprzez kliknięcie w polu: "zamówienie z obowiązkiem zapłaty". W przypadku płatności za pośrednictwem systemu płatniczego płatności Dotpay, Klient zostaje przekierowany do tego systemu, celem zapłaty ceny Produktu;
 • TacticalTools wysyła na adres e-mail Klienta, podany w procedurze Rejestracji, potwierdzenie złożenia zamówienia. Potwierdzenie określa szczegóły zamówienia (wskazanie Produktu, jego ceny, kosztu przesyłki, sumy całkowitej, sposobu dostawy i płatności). Jeśli Klient wybrał płatność w drodze przedpłaty na rachunek bankowy TacticalTools, e-mail zawiera również dane rachunku bankowego TacticalTools;
 • Klient zatwierdza złożone zamówienie poprzez kliknięcie na link aktywujący, znajdujący się wiadomości e-mail TacticalTools, o której mowa w punkcie e) powyżej. W tym momencie, z zastrzeżeniem punktu V.1.8., następuje zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a TacticalTools. Zamówienie może również zostać potwierdzone w zakładce "historia zamówień".

TacticalTools dopuszcza następujące formy płatności:

 • przy odbiorze Produktów od kuriera (za pobraniem),
 • przy osobistym odbiorze Produktów przez Klienta w siedzibie firmy, przedpłata na rachunek bankowy firmy,
 • za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatności Dotpay, świadczonym przez Dotpay S.A.

W razie złożenia zamówienia przez Klienta drogą telefoniczną, Umowy Sprzedaży zawierane są w następujący sposób:

 • Klient podaje dane: imię i nazwisko, adres e-mail, dane adresowe, numer telefonu oraz w przypadku Klientów, którzy prowadzą działalność gospodarczą - firmę lub nazwę oraz NIP;
 • Klient wskazuje wybrany Produkt, formę płatności oraz dostawy;
 • TacticalTools wyświetla (oraz wysyła na adres e-mail Klienta) potwierdzenie złożenia zamówienia. Potwierdzenie określa szczegóły zamówienia (wskazanie Produktu, jego ceny, kosztu przesyłki, sumy całkowitej, sposobu dostawy i płatności). Jeśli Klient wybrał płatność w drodze przedpłaty na rachunek bankowy, e-mail zawiera również dane rachunku bankowego;
 • Klient zatwierdza złożone zamówienie w ostatnim kroku jego składania w sklepie internetowym, w którym to momencie następuje zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a TacticalTools.

Klient może złożyć drogą mailową lub telefonicznie zamówienie na wykonanie lub zamówienie Produktu o indywidualnie określonych przez Klienta cechach. Po odebraniu zamówienia, TacticalTools wysyła na adres e-mail Klienta potwierdzenie złożenia zamówienia. Potwierdzenie określa szczegóły zamówienia (wskazanie Produktu i jego indywidualnych cech, ceny, kosztu przesyłki, sumy całkowitej, sposobu dostawy i płatności). Jeśli Klient wybrał płatność w drodze przedpłaty na rachunek bankowy, e-mail zawiera również dane rachunku bankowego TacticalTools.

W przypadku płatności w formie przedpłaty przelewem bankowym na rachunek TacticalTools, Umowa Sprzedaży zostaje zawarta pod warunkiem rozwiązującym w postaci braku zapłaty ceny przez Klienta w terminie 7 dni od potwierdzenia złożenia zamówienia przez Klienta. Brak zapłaty ceny przez Klienta w terminie, spowoduje rozwiązanie Umowy Sprzedaży bez konieczności składania przez Strony dodatkowych oświadczeń, chyba że TacticalTools i Klient postanowią inaczej.

Czas realizacji zamówienia uwzględniający czas przygotowania Produktu i dostawę wynosi do 30 dni roboczych. TacticalTools jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Produkty, stanowiące przedmiot Umowy Sprzedaży, dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej pod adres wskazany przez Klient. Koszt dostawy Produktów ponosi Klient. Jest on wyliczany na podstawie wybranych produktów podczas składania zamówienia. Produkty mogą zostać odebrane przez Klienta osobiście w siedzibie firmy, po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu terminu odbioru.

TacticalTools dołącza do każdej przesyłki dowód zakupu(paragon / faktura). Jeżeli Klient życzy sobie wystawienia faktury VAT na nabyte Produkty, należy poinformować o tym podczas składania zamówienia.

Zmiany w prezentowanym asortymencie Produktów i ich cenach pozostają bez wpływu na Umowy Sprzedaży zawarte przed dokonaniem tych zmian. TacticalTools może organizować akcje promocyjne, w ramach których przeznacza do sprzedaży ograniczoną liczbę Produktów. Ceny produktów sprzedawanych w TacticalTools są cenami brutto.

 

Postępowanie reklamacyjne

Klient może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez TacticalTools lub są realizowane w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@tacticaltools.pl.

Reklamacja Klienta w związku z niezgodnością Produktu z Umową Sprzedaży może zostać złożona TacticalTools za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@tacticaltools.pl i powinna określać co najmniej:

 • dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz jego identyfikację;
 • zarzuty do przesłanego Produktu stanowiącego przedmiot Umowy Sprzedaży;
 • żądany przez Klienta sposób usunięcia zarzucanego naruszenia (wymiana Produktu na produkt wolny od wad, usunięcie wady, obniżenie ceny, odstąpienie od Umowy Sprzedaży, chyba że wada jest nieistotna).

TacticalTools udzieli elektronicznej odpowiedzi na reklamację na adres wskazany przez Klienta w ramach Rejestracji, w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia przed rozpatrzeniem reklamacji, TacticalTools zwraca się do Klienta o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.

Klientowi, będącemu Konsumentem, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy, na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje, jeśli Klient zlecił TacticalTools dokonanie indywidualnych przeróbek zamówionego Produktu lub w przypadku zamówienia Produktu według specjalnych uwag Klienta. Prawo odstąpienia wykonywane jest poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zwrot Produktu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Sklep dokona zwrotu zapłaconej przez Klienta ceny Produktu wraz z kosztami dostawy Produktu do Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Koszt odesłania Produktu pokrywa Klient i nie podlega on zwrotowi.

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest TacticalTools, który dokonuje przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa.
 2. TacticalTools przetwarza dane osobowe Klientów w zakresie dotyczącym praw i obowiązków wynikających z umów zawartych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w tym w celu wykonania tych umów i ich rozliczenia, a w pozostałym zakresie jedynie po uzyskaniu odpowiednich zgód.
 3. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści dotyczących go danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania.

Postanowienia końcowe

 1. TacticalTools zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.
 2. O zmianie Regulaminu TacticalTools poinformuje Klientów poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Sklepu. Informacja, o której mowa w poprzednim zdaniu, będzie wskazywać, które postanowienia Regulaminu ulegają zmianom, oraz na czym polegają te zmiany. Do informacji zostanie dołączony tekst jednolity zmienionego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania jej do wiadomości Klientów. Do Umów Sprzedaży zawartych przed tą datą zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu obowiązujące w dacie zawarcia Umów Sprzedaży.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu przez TacticalTools, Klient może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zmianie Regulaminu.
 4. Prawem właściwym dla Umów i Umów Sprzedaży zawieranych na podstawie postanowień Regulaminu jest prawo polskie.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl